Propozice TAL 2005/2006

Pozvánka

Propozice

 

Rozpis soutěže

 

1.       Předpis Hraje se podle platných Sportovně technických předpisů kuželkářského sportu, pokud tento rozpis některou jejich pasáž nemění, dle tohoto rozpisu a případných jeho změn a doplňků.
2.         Systém a)   Třebíčskou amatérskou ligu hrají tříčlenná družstva neregistrovaných sportovců systémem každý s každým jednokolově formou vzájemných zápasů dle rozlosování. V podzimní a jarní části dále budou sehrány  dva turnaje¨družstev.   Hraje se  v disciplině 60 hs. 
3.       Bodové hodnocení a)   Hráči uvedení na stejném místě sestavy hrají proti sobě. V každé dílčí disciplíně (30 hs) obdrží hráč, který dosáhne vyššího výkonu, jeden dílčí bod. Pokud v dílčí disciplíně dosáhnou oba hráči shodného výkonu, obdrží oba půl bodu.

b)   Hráč, který z dané dvojice soupeřů získá za celou disciplínu více dílčích bodů, vybojuje pro své družstvo jeden bod. V případě rovnosti dílčích bodů obdrží bod pro své družstvo hráč, který dosáhl vyššího počtu poražených kuželek za celou disciplínu. Je-li i celkový počet poražených kuželek stejný, získají oba hráči pro svá družstva po půl bodu. Tímto způsobem se v případě tříčlenného družstva rozdá pro obě družstva dohromady tři body. V případě družstva s jiným počtem hráčů se přidělí odpovídající počet bodů.

c)   Družstvo, jehož hráči dosáhnou v součtu vyššího počtu poražených kuželek, obdrží další bod. Při rovnosti celkového počtu poražených kuželek získají obě družstva po půl bodu. Celkový počet přidělených bodů (výsledné skóre) tak v případě tříčlenného družstva přichází do úvahy skóre v rozmezí: 4:0…3,5:0,5 ….2:2…0:4

d)   V utkání vítězí družstvo, které má pozitivní skóre (např. 4:0 nebo 3,5:0,5 atd.). Vítězné družstvo získá do tabulky dva body. Mají-li obě družstva stejné skóre, obdrží shodně po jednom bodu do tabulky.

e)   Družstva jsou řazena v tabulce podle počtu získaných bodů. Jako další kritérium slouží rozdíl celkového skóre a dále rozdíl dílčích bodů. Pokud i pak existují družstva, která mají všechna tato kritéria shodná, rozhodnou o jejich vzájemném pořadí tato kritéria uplatněná pouze na jejich vzájemné zápasy

f)    Jednotlivé turnaje budou bodovány dle Soutěžního řádu 6.10. Do tabulky získá družstvo počet bodů dle umístění v turnaji

 

6.9               Bodování při turnajích družstev

6.10.1     Při soutěžích družstev organizovaných turnajovým způsobem rozhoduje o lepším umístění družstva v turnaji vyšší celkový výkon družstva.

6.10.2     Při shodném výkonu družstev rozhoduje o lepším umístění družstva vyšší počet kuželek poražených družstvem v dorážkové. Je-li i ten shodný, je lépe hodnoceno družstvo s menším počtem hodů bez poražených kuželek.

6.10.3     Za 1. místo v turnaji se družstvu přizná tolik bodů, kolik účastníků je v příslušné soutěži přihlášeno. Každé další družstvo v pořadí získá o jeden bod méně než družstvo předchozí.

6.10.4     O umístění družstva v tabulce rozhodují získané body, při rovnosti bodů, vyšší průměr z prů­mě­ru drah, je-li i ten shodný, rozhoduje menší počet hodů bez poražených kuželek celého družstva.

6.10.5     Družstvu, které se neúčastní turnaje, se do tabulky přizná 0 bodů a jeho průměr z průměru se při každém výpočtu snižuje takto:

·      při utkání na 6×200 hs …………..  o 120 poražených kuželek,

·      při utkání na 6×100 hs …………..  o 60 poražených kuželek,

·      při utkání na 4×100 hs …………..  o 40 poražených kuželek,

·      při utkání na 3×100 hs …………..  o 30 poražených kuželek.

6.10.6     V případě jiného počtu členů družstev, než je výše uvedeno, se způsob snižování průměru z průměru uvede v rozpisu soutěže.

 

4.         Startují Za družstvo mohou nastoupit pouze neregistrovaní závodníci. Za neregistrovaného závodníka se považuje každý, kdo není registrován v kuželkářském oddíle nebo v posledních 12 měsících nenastoupil v soutěži organizované Českou kuželkářskou asociací. Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí. Závodník nebo závodnice může v průběhu soutěže startovat jen za jedno družstvo.